Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII (cập nhật đến ngày 07/12/2021)

Thứ hai - 15/11/2021 23:35 5.236 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp
                                                                            
 <Tải bản scan> 
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026                                                                            
 <Tải bản scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Chương trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa VIII
 
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 Phiếu chất vấn   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh    Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
9 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII
* Báo cáo tổng hợp bổ sung ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
10 Phân tổ thảo luận    Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
11 Gợi ý thảo luận tổ   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
12 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ kỳ họp thứ 6    
BÁO CÁO CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh   Ban Kinh tế - Ngân sách
2 Báo cáo thẩm tra của ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh   Ban Văn hóa - Xã hội
3 Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế, HĐND tỉnh   Ban Pháp chế
4 Báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc, HĐND tỉnh   Ban Dân tộc
5 Báo cáo hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh   Ban Kinh tế - Ngân sách
6 Báo cáo hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh   Ban Văn hóa - Xã hội
7 Báo cáo hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Pháp chế HĐND tỉnh   Ban Pháp chế
8 Báo cáo hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh   Ban Dân tộc
BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022

<Tải bản Báo cáo> <Tải bản cập nhật bổ sung số liệu KTXH> <số liệu thống kê>
  UBND tỉnh Quảng Trị
2

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và phương hướng công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022

<Tải bản Scan>
  UBND tỉnh Quảng Trị
3

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
5

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2020

  UBND tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
7 Báo cáo về việc thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
8

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

<Tải Báo cáo>

  UBND tỉnh Quảng Trị
9

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022

<Tải báo cáo>      

* Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2022

<Tải Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
10

Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2020

      <Tải Tờ trình>        <Tải báo cáo>       <Tải phụ lục>
 

*Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do cấp tỉnh quản lý

<Tải Báo cáo>

  UBND tỉnh Quảng Trị
11 Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 và Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
12

V/v xử lý nguồn tăng thu thuế vãng lai ngoại tỉnh năm 2021 từ các dự án điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa

<Tải Công văn>

  UBND tỉnh Quảng Trị
13 V/v báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của HĐND tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
1

Tờ trình về việc thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
2

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối với ngân sách địa phương

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
3

Tờ trình, Đề án đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về số lượng và chế độ, chính sách đối với Nhân viên khuyên nông và Nhân viên thú y xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>       <Tải Đề án>

  UBND tỉnh Quảng Trị
4

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
5

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo nhân lực của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

<Tải bản scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
6

Tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

<Tải Tờ trình và Đề án>       <Tải Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
7

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2025

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
8

Tờ trình, Đề nghị và Dự thảo Nghị quyết ban hành Nghị quyết thông qua Đề án Đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

<Tải Tờ trình và Đề án>    <Tải Phụ lục>    <Tải Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
9

Tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lục có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030

<Tải Tờ trình và Đề án>       <Tải Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
10

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và điều chỉnh giảm diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
11

Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022

<Tải Tờ trình>

  UBND tỉnh Quảng Trị
12 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II   UBND tỉnh Quảng Trị
13

Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

  UBND tỉnh Quảng Trị
14 Tờ trình, Đề án và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025   UBND tỉnh Quảng Trị
15

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
16

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
17

Tờ trình, Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

<Tải Tở trình>               <Tải Báo cáo>             <Tải Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
18

Tờ trình V/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022 (bổ sung)

<Tải bản scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
19

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chủ trương mua sắm thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 6 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
20

Tờ trình Ban hành Nghị quyết nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
21 Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
22 V/v xử lý nguồn tăng thu thuế vãng lai ngoại tỉnh năm 2021 từ các dự án điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa   UBND tỉnh Quảng Trị
23 Tờ trình Kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
24 Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
 
BÁO CÁO CỦA UBMTTQVN, TAND, VIỆN KSND, CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
1

Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021

<Tải Thông báo>

  UBMTTQVN Tỉnh
2 Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh   Tòa án nhân dân tỉnh
3 Báo cáo công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2021 tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII   Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
4 Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 12 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022   Cục Thi hành án dân sự tỉnh
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH THAM GIA Ý KIẾN
1 Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022    
2 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020    
3 Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 - 2025    
4 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022    
5 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022    
6 Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2022    
7 Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025    
8 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1    
9 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1    
10 Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương    
11 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2022    
12 Nghị quyết Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
13 Nghị quyết Quy định về số lượng và chế độ chính sách đối với nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị     
14 Nghị quyết Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026    
15 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025    
16 Nghị quyết thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2022    
17 Nghị quyết thông qua Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và điều chỉnh giảm diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh    
18 Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợđào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026    
19 Nghị quyết về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025    
20 Nghị quyết về thông qua Đềán đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025    
21 Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022    
22 Nghị quyết phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II    
23 Nghị quyết chủ trương mua sắm thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 6 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021    
24 Nghị quyết phân bổ nguồn tăng thu thuế vãng lai năm 2021 từ các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh    
25 Nghị quyết phương án tạo nguồn vốn đối ứng cho các dự án: Xây dựng trụ sở làm việc khối Cảnh sát; trụ sở làm việc cho Công an xã chính quy    
26 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2022    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay6,757
  • Tháng hiện tại314,140
  • Tổng lượt truy cập8,461,955
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây