Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Cập nhật đến ngày 02.12.2022)

Thứ ba - 01/11/2022 05:26 500 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026           
 
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII
(Có nội dung dự kiến kèm theo)
(Quyết định ngày 21.11.2022 thay thế quyết định triệu tập ngày 11.11.2022)
<Tải Quyết định>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1
Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2021
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
 
Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2021
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
 
Báo cáo kết quả giám sát của Ban KTNS về tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
3
Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
<Tải Báo cáo>
  Ban Pháp chế
BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023
<Tải Báo cáo>
<Thông báo số liệu GRDP năm 2022 do Tổng cục thống kê công bố>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải pháp khiếu nại, tố cáo năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo về việc thi hành Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo về tài chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo v/v thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA UBMTTQVN TỈNH, TAND TỈNH, VKSND TỈNH, CỤC THADS TỈNH
1
Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Số liệu 01/10/2021 - 30/9/2022)
<Tải Báo cáo>
  Tòa án nhân dân tỉnh
2
Báo cáo công tác ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2022
< Tải Báo cáo>
  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
3
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022
<Tải Báo cáo>
  Cục thi hành án dân sự tỉnh
TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH
1
Tờ trình thông qua các Báo cáo, Đề án trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
  UBND tỉnh Quảng Trị
2
Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
 <Tải Báo cáo>        <Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lãi vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo quyết định Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư so sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v đề nghị thông qua Đề án "Phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cở sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030"
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: lát vỉa hè các tuyến đường còn lại Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 3) nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý
<Tải Tờ trình>        <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023
<Tải Báo cáo>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương dự án: Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ)
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
 
<Công văn của UBND tỉnh về việc bổ sung một số nội dung Dự án: Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn Ngô Quyền - Điện Biên Phủ)
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v thông qua Đề án: Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chừng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dự liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ tình V/v đề nghị dừng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mua trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2 năm 2022
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
  Tờ trình về việc xem xét thống nhất điều chỉnh quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030   UBND tỉnh Quảng Trị
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập111
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm102
  • Hôm nay3,091
  • Tháng hiện tại16,849
  • Tổng lượt truy cập3,913,050
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây