Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Cập nhật đến ngày 09.12.2022)

Thứ ba - 01/11/2022 05:26 2.960 0
0DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười ba (mười bốn), HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026           
 
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII
(Có nội dung dự kiến kèm theo)
(Quyết định ngày 21.11.2022 thay thế quyết định triệu tập ngày 11.11.2022)
<Tải Quyết định>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3
Chương trình kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Chương trình>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1
Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khoá VIII
<Tải Báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 
<Tải Báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
<Tải Báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7
Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8
Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2021
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
9
Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2021
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
10
Báo cáo kết quả giám sát của Ban KTNS về tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
11
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và dự kiến chương trình công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
12
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
13 Báo cáo thẩm tra bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Kinh tế - Ngân sách
14 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hoá - Xã hội năm 2021-2022, dự kiến chương trình giám sát năm 2023   Ban Văn hoá - Xã hội
15
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022. chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Văn hoá - Xã hội
<Tải Báo cáo>
  Ban Văn hoá - Xã hội
16
Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội trình kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khoá VIII 
<Tải Báo cáo>
  Ban Văn hoá - Xã hội
17
Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
<Tải Báo cáo>
  Ban Pháp chế
18
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và dự kiến chương trình công tác năm 2023 của ban Pháp chế, HĐND tỉnh
<Tải Báo cáo>
  Ban Pháp chế
19
Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Pháp chế
20 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh năm 2022, dự kiến chương trình giám sát năm 2023   Ban Dân tộc
21
Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của ban Dân tộc, HĐND tỉnh
<Tải Báo cáo>
  Ban Dân tộc
22
Báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc trình tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Dân tộc
BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023
<Tải Báo cáo>
<Thông báo số liệu GRDP năm 2022 do Tổng cục thống kê công bố>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo quyết toán thu, chi các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do cấp tỉnh quản lý năm 2021
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải pháp khiếu nại, tố cáo năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo về việc thi hành Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo về tài chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Báo cáo v/v thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
GIẢI TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
1
Công văn số 6260/UBND-TH ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Công văn>
  UBND tỉnh Quảng Trị
2 Công văn số 6261/UBND-TH ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo giải trình nội dung liên quan đến Dự án Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn Ngô Quyền - Điện Biên Phủ)   UBND tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Sở Tài chính
4 Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII   Sở Giao thông - Vận tải
5 Công văn về việc giải trình một số nội dung về dự thảo Nghị quyết phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến 2030   Sở Y tế
BÁO CÁO CỦA UBMTTQVN TỈNH, TAND TỈNH, VKSND TỈNH, CỤC THADS TỈNH
1 Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022   UBMTTQVN tỉnh
2
Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Số liệu 01/10/2021 - 30/9/2022)
<Tải Báo cáo>
  Tòa án nhân dân tỉnh
3
Báo cáo công tác ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2022
< Tải Báo cáo>
  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
4
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022
<Tải Báo cáo>
  Cục thi hành án dân sự tỉnh
TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH
1
Tờ trình thông qua các Báo cáo, Đề án trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
  UBND tỉnh Quảng Trị
2
Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
 <Tải Báo cáo>        <Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lãi vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo quyết định Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
<Công văn của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh một số nội dung tại dự thảo Nghị quyết: Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư so sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v đề nghị thông qua Đề án "Phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cở sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030"
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: lát vỉa hè các tuyến đường còn lại Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 3) nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý
<Tải Tờ trình>        <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023
<Tải Báo cáo>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương dự án: Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ)
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
 
<Công văn của UBND tỉnh về việc bổ sung một số nội dung Dự án: Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn Ngô Quyền - Điện Biên Phủ)
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v thông qua Đề án: Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chừng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dự liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình v/v ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ tình V/v đề nghị dừng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mua trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2 năm 2022
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
  Tờ trình về việc xem xét thống nhất điều chỉnh quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030   UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình về Kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2023
  UBND tỉnh Quảng Trị
  Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
  Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
 
Tờ trình V/v chủ trương mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  UBND tỉnh Quảng Trị
  Tờ trình V/v chủ trương mua sắm vật tư y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
  Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025(lần 3) nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý   UBND tỉnh Quảng Trị
  Tờ trình V/v xin điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ)   UBND tỉnh Quảng Trị
  Tờ trình V/v thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 khu Du lịch - Dịch vụ Cửa Việt (giai đoạn 2)   UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
1 Dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023    
2 Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021    
3 Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023    
4
Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
   
5 Dự thảo Về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sác hdo tỉnh quản lý năm 2023    
6 Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia học xóa mù chữ     
7 Dự thảo Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2026    
8 Dự thảo Nghị quyết Về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030    
9 Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
10 Dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2023    
11 Dự thảo Nghị quyết Về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất,dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác    
12 Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh    
13 Dự thảo Nghị quyết về giám sát tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
14 Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà    
15 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2    
16 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 3) nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý    
17 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí    
18 Dự thảo Nghị quyết về Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025    
19
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
20
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
21
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
22
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
23 Dự thảo Nghị quyết Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030    
24 Dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030    
25 Dự thảo Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
26 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023    
27 Dự thảo Nghị quyết về chủ trương mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh    
28 Dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ ½.000 Khu dịch vụ - du lich Cửa Việt    
29 Dự thảo Nghị quyết Về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mua trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 đợt 2 năm 2022.    
30 Dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh về quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
31

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Vỉa hè đường Hùng Vương

(đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Lý Thường Kiệt)

   
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay6,088
  • Tháng hiện tại313,471
  • Tổng lượt truy cập8,461,286
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây