Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 26(Kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Cập nhật đến ngày 11.7.2024)

Chủ nhật - 30/06/2024 20:44 940 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 26 (Kỳ họp thường lệ), HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Kế hoạch>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII (Quyết định số 183/QĐ-HĐND ngày 20/6/2024 thay thế Quyết định số 173/QĐ-HĐND ngày 18/6/2024 về triệu tập Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026)
(Có nội dung dự kiến kèm theo)
<Tải Quyết định triệu tập>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Chương trình kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Chương trình kỳ họp>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4
Công văn về việc đề xuất nội dung chất vấn và gửi phiếu chất vấn tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5
Công văn về việc báo cáo các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 26
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6
Tờ trình V/v dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7
Công văn về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 Phân tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải Bản Scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
9 Gợi ý thảo luận ở tổ tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải Bản Scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
10 Công văn V/v chuyển ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải Công văn>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1
Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh năm 2023   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026    
6 Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh   Ban Văn hóa - Xã hội
7 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Văn hóa - Xã hội
8 Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh   Ban Dân tộc
9 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Dân tộc
10 Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh   Ban Kinh tế - Ngân sách
11 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII
Ngày 10/7/2024 Bổ sung Báo cáo số 76/BC-HĐND (Báo cáo thẩm tra bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII)
Ngày 11/7/2024 Bổ sung Báo cáo số 77/BC-HĐND (Báo cáo thẩm tra bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII)
 
  Ban Kinh tế - Ngân sách
12 Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh   Ban Pháp chế
13 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Pháp chế
BÁO CÁO CỦA UBND, UBMTTQVN, TAND, VKSND, CỤC THADS TỈNH
1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026   UBND tỉnh Quảng Trị
5 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
7 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo V/v thi hành Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
9 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
10 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2024   UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
11 Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị    Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
12 Báo cáo công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 06 tháng đầu năm 2024   Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Quảng Trị
13
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng, năm 2024
<Tải Báo cáo>
  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị
TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  Tờ trình V/v trình các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 26 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026   UBND tỉnh Quảng Trị
1 Tờ trình đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025   UBND tỉnh Quảng Trị
2 Tờ trình v/v đề nghị bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước   UBND tỉnh Quảng Trị
3 Tờ trình V/v đề nghị thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và mức hỗ trợ đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2023 - 2030)   UBND tỉnh Quảng Trị
4 Tờ trình v/v đề nghị thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và chi tiếp khách khác trong nước   UBND tỉnh Quảng Trị
5 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San nền hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)   UBND tỉnh Quảng Trị
6 Tờ trình dự thảo điều chỉnh Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Ngày 05/7/2024: Công văn số 3072/UBND-KT ngày 03/7/2024 V/v bổ sung danh mục dự án trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2024)   UBND tỉnh Quảng Trị
7 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống Thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa   UBND tỉnh Quảng Trị
8 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
9 Tờ trình V/v đổi tên các Tiểu khu thuộc thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong   UBND tỉnh Quảng Trị
10 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Tị giai đoạn 2024 - 2026   UBND tỉnh Quảng Trị
11 Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
12 Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án đầu tư công   UBND tỉnh Quảng Trị
13 Tờ trình v/v cho ý kiến đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025   UBND tỉnh Quảng Trị
14 Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)   UBND tỉnh Quảng Trị
15 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng trị   UBND tỉnh Quảng Trị
16 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
17 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và phân loại vùng để áp dụng mức thu học phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ năm học 2024 - 2025    UBND tỉnh Quảng Trị
18 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục và giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em đang học ở cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp   UBND tỉnh Quảng Trị
19 Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt   UBND tỉnh Quảng Trị
20 Tờ trình V/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng vào các mục đích khác   UBND tỉnh Quảng Trị
21 Tờ trình V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (Ngày 05/7/2024:Bổ sung Công văn số 3110/UBND-TH V/v xin điều chỉnh lại Biểu số 02 kèm theo Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh)
(Ngày 10/7/2024: Bổ sung Tờ trình số 133/TTr-UBND thay thế cho Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 25/6/2024 và Văn bản số 3110/UBND-TH ngày 05/7/2024 của UBND tỉnh)
  UBND tỉnh Quảng Trị
22 Tờ trình V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị - tiểu Dự án tỉnh Quảng Trị", phần vốn dư sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)   UBND tỉnh Quảng Trị
23 Tờ trình V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc)   UBND tỉnh Quảng Trị
24 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương   UBND tỉnh Quảng Trị
25 Tờ trình điều chỉnh chủ tương đầu tư dự án: Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1   UBND tỉnh Quảng Trị
CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
1 Công văn V/v đề xuất bổ sung nội dung trình kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VIII   UBND tỉnh Quảng Trị
2 Công văn V/v giải trình làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Ban KTNS - HĐND tỉnh (kèm theo Công văn số 72/HĐND-KTNS ngày 03/7/2024 của Ban KTNS)   UBND tỉnh Quảng Trị
3 Công văn về việc giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   UBND tỉnh Quảng Trị
4 Công văn về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Sở Tư pháp
5 Công văn về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Sở Công thương
6 Công văn về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Sở Giao thông vận tải
7 Công văn về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Sở Tài chính
8 Công văn về việc tham mưu báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Sở Xây dựng
9 Công văn về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Báo cáo về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
11 Công văn về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Sở Nội vụ
12  Báo cáo về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Ban Dân tộc tỉnh
13 Báo cáo V/v giải trình thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh   Ban Dân tộc tỉnh
14 Công văn về việc tham mưu báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26   Ban QLDA Đầu tư xây dựng
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
1
Dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên các Tiểu khu thuộc thị trấn Ái tử, huyện Triệu Phong
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản mới cập nhật ngày 09/7/2024)>
   
2 Dự thảo Nghị quyết quy định các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và mức hỗ trợ đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2030    
3 Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 - 2026    
4 Dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025    
5 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị    
6 Dự thảo Nghị quyết quy đinh nội dung, mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
7 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục và giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em đang học ở các cở sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp    
8 Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện "Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bản tỉnh Quảng Trị    
9 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc)    
10 Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cở sở công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên và phân loại vùng để áp dụng mức thu học phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ năm 2024 - 2025    
11 Dự thảo Nghị quyết V/v cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025    
12 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, phần vốn dư sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)    
13 Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án đầu tư công    
14 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)    
15 Dự thảo Nghị quyết V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương    
16 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và chi tiếp khách khác trong nước    
17 Dự thảo Nghị quyết bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước    
18 Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024    
19 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt    
20 Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bản tỉnh Quảng Trị    
21 Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị     
22 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay-  tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)    
23 Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương    
24 Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2024     
25 Dự thảo Nghị quyết Về việc chấp thuận chủ trương các dự  án thu hồi đất các dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác     
26 Dự thảo Nghị quyết V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1    
27 Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm86
  • Hôm nay6,604
  • Tháng hiện tại313,987
  • Tổng lượt truy cập8,461,802
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây