73/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1A

Thời gian đăng: 27/10/2023

74/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 27/10/2023

75/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị dạy học Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn

Thời gian đăng: 27/10/2023

76/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia

Thời gian đăng: 27/10/2023

77/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, câng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/10/2023

78/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị

Thời gian đăng: 28/10/2023

79/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đối khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) dự án thành phần tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/10/2023

80/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, tiểu dự án tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/10/2023

81/NQ-HĐND

Nghị quyết Giao danh mục và mức vốn năm 2023 từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022 do Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư

Thời gian đăng: 28/10/2023

82/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cam kết tăng vốn đối ứng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 cho dự án: Sửa chữa và nâng cao toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/10/2023

83/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương

Thời gian đăng: 28/10/2023

85/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian đăng: 28/10/2023

86/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 28/10/2023

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 28/10/2023

88/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 28/10/2023

89/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh (thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng)

Thời gian đăng: 28/10/2023

90/NQ-HĐND.

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trong năm 2023

Thời gian đăng: 28/10/2023

91/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 28/10/2023

92/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030

Thời gian đăng: 28/10/2023

93/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/10/2023

94/NQ-HĐND

Nghị quyết về chấp thuận phương án vay và trả nợ vốn vay Dự án Phát triển đô thị ven biển Miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biển đổi khí hậu thành phố Đông Hà, vay vốn của cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

Thời gian đăng: 28/10/2023

84/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 28/10/2023

69/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Thời gian đăng: 04/08/2023

70/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 04/08/2023

71/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 04/08/2023

72/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1

Thời gian đăng: 04/08/2023

45/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023

Thời gian đăng: 30/07/2023

47/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 03/08/2023

46/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021

Thời gian đăng: 31/07/2023

48/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 03/08/2023

49/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/08/2023

50/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2023

Thời gian đăng: 03/08/2023

51/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5 2022 của HĐND tỉnh và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các d

Thời gian đăng: 03/08/2023

52/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao

Thời gian đăng: 03/08/2023

53/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025

Thời gian đăng: 03/08/2023

54/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/08/2023

55/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025

Thời gian đăng: 03/08/2023

56/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành chính sách hộ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/08/2023

57/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024

Thời gian đăng: 03/08/2023

58/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến RD-01 và RD-04 khu Công nghiệp Quán Ngang

Thời gian đăng: 03/08/2023

thtt
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

(Báo Quảng Trị) Chiều nay 22/7, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia (LSQG) Trường Sơn, Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị.

Xem tiếp 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cam Lộ khảo sát trước kỳ họp 21, HĐND tỉnh

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cam Lộ khảo sát trước kỳ họp 21, HĐND tỉnh

Ngày 22/11/2023, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử địa bàn huyện Cam Lộ đã tiến hành kháo sát một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị cử tri và một số mô hình nông nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cam Lộ. Đây là hoạt động khảo sát để nắm bắt thông tin phục vụ cho công tác tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp 21, HĐND tỉnh Khóa VIII.


 

Xem tiếp 

 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Ngày 16/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để chuẩn bị thẩm tra một số nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc, tham dự có các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư; lãnh đạo và các phòng chuyên môn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
 

Xem tiếp 

Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại  Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách người có công giai đoạn 2020 - 2023 tại Sở LĐTBXH theo Kế hoạch số 38/KH-VHXH ngày 21/8/2023 của Ban VHXH - HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH - HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát; tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban VHXH, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH & HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023  

Sáng ngày 30/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 04 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị gồm có: Đ/c Bùi Thị Vân - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc KýLê Minh Tiến, Lê Nguyễn Hải Dương. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và công chức, người lao động Văn phòng.

Xem tiếp 

Hội đồng nhân dân huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ Mười ba (kỳ họp chuyên đề)

Hội đồng nhân dân huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ Mười ba (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 15/11/2023, Hội đồng nhân dân huyện Đakrông nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ Mười ba - kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét các nội dung liên quan đến việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn Đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, điều chỉnh danh mục vốn Nông thôn mới năm 2022 và bổ sung danh mục dự kiến kế hoạch Đầu tư công năm 2024.
 

Xem tiếp 

 
Một số kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị  từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Một số kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay HĐND tỉnh Quảng Trị  luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 

Xem tiếp 

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Vừa qua , Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ suy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý sáng kiến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và 09 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị do Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì.
 

Xem tiếp 

 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hải Lăng và thị xã Quảng Trị họp tổ thảo luận một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hải Lăng và thị xã Quảng Trị họp tổ thảo luận một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21.  

Ngày 28/11/2023, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị họp tổ thảo luận một số nội dung kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21 Dự họp có đồng chí Nguyễn trần Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương  liên quan.
 

Xem tiếp 

 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay5,420
  • Tháng hiện tại6,311
  • Tổng lượt truy cập5,750,024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây