Danh mục tài liệu Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Cập nhật đến ngày 09.05.2024)

Thứ hai - 15/04/2024 05:21 616 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 24, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Kế hoạch>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII
(Có nội dung dự kiến kèm theo)
<Tải Quyết định triệu tập>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Chương trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Chương trình Kỳ họp>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
<Tải Tờ trình và dự thảo Nghị quyết (bản PDF)>     <Tải Dự thảo Nghị quyết (Bản Word)>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
CÁC BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1
Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo (bản cập nhật ngày 10/5/2024)>
  Ban Văn hóa-Xã hội
2
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo (bản cập nhật lúc 17h15 ngày 09/5/2024)>
  Ban Kinh tế-Ngân sách
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Pháp chế
TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  Tờ trình V/v trình các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày 06/5/2024: Cập nhật Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 05/5/2024 thay thế cho Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 19/4/2024)   UBND tỉnh Quảng Trị
1 Tờ trình V/v kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý   UBND tỉnh Quảng Trị
2 Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý (Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho doanh nghiệp sử dụng)   UBND tỉnh Quảng Trị
3 Tờ trình V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương   UBND tỉnh Quảng Trị
4 Tờ trình V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý năm 2023 sang năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
5
Tờ trình V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cho cấp huyện quản lý năm 2023 sang năm 2024
  UBND tỉnh Quảng Trị
6 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc   UBND tỉnh Quảng Trị
7 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải   UBND tỉnh Quảng Trị
8
Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>  <Tải Dự thảo Nghị quyết (Kèm theo phụ lục I,II,III)>  <Tải Phụ lục III(bổ sung)>
  UBND tỉnh Quảng Trị
9 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Bến thả hoa di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
10 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Bảo tàng tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
11 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
12 Tờ trình V/v cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 , tầm nhìn đến năm 2050 (Có sửa đổi vào ngày 04/5/2024)   UBND tỉnh Quảng Trị
13 Tờ trình V/v cho ý kiến về Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045 (Có sửa đổi vào ngày 04/5/2024)   UBND tỉnh Quảng Trị
14 Tờ trình V/v thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II (Có sửa đổi vào ngày 04/5/2024)   UBND tỉnh Quảng Trị
15 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 (Ngày 06/5/2024: Bổ sung công văn V/v chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết)   UBND tỉnh Quảng Trị
16
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
                                                                <Tải Dự thảo Nghị quyết (Bản Word)>
  UBND tỉnh Quảng Trị
17 Tờ trình V/v đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về định mức lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán chi phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Ngày 06/5/2024: Bổ sung công văn V/v chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết)    UBND tỉnh Quảng Trị
18
Tờ trình ban hành Nghị quyết việc thuê dịch vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Quảng Trị trên các hạ tầng
  UBND tỉnh Quảng Trị
19 Tờ trình V/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác   UBND tỉnh Quảng Trị
20 Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
21 Tờ trình V/v đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
22 Tờ trình V/v đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Đợt 2)   UBND tỉnh Quảng Trị
23 Tờ trình V/v đề nghị thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
24 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO, CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
1 Công văn V/v giải trình, làm rõ một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII   UBND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo các nội dung Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24 - HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026   Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Công văn V/v Báo cáo nội dung các hồ sơ trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng   Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 Công văn V/v tiếp thu, giải trình sự cần thiết ban hành các Nghị quyết   Sở Khoa học và Công nghệ
5
Báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung trình tại Kỳ họp 24, HĐND tỉnh khóa VIII
  UBND thị xã Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
1 <Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>    
2 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải    
3 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Bảo tàng tỉnh Quảng Trị    
4 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc    
5 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị    
6 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị    
7 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn    
8 Dự thảo Nghị quyết V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2023 sang năm 2024    
9 Dự thảo Nghị quyết V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp huyện quản lý năm 2023 sang năm 2024    
10 Dự thảo Nghị quyết V/v kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý    
11 Dự thảo Nghị quyết V/v giảm dự toán kế hoạch 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý (nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho doanh nghiệp sử dụng)    
12 Dự thảo Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương    
13 Dự thảo Nghị quyết V/v điều chỉnh; chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác    
14 Dự thảo Nghị quyết V/v chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Nuôi tôm công nghệ RAS và Dự án nuôi cá Hồi Vân công nghệ RAS tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh    
15 Dự thảo Nghị quyết V/v chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án khai thác khoáng sản mỏ cát trắng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị    
16 Dự thảo Nghị quyết V/v quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển loại rừng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (có 05 DA của 02 tờ trình)    
17 Dự thảo Nghị quyết chấp thuận chủ trương thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, giai đoạn 1; Dự án Tuyến đường kết nối từ cổng phụ Trung tâm Hành hương Đức mẹ La Vang đến cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đỗ xe số 01 theo quy hoạch đô thị La Vang; Dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông    
18 Dự thảo Nghị quyết chấp thuận chủ trương thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các Dự án Nhà máy tuyển rửa cát kỹ thuật tại xã Vĩnh Tú; (2) Dự án Trồng, sơ chế, chế biến dược liệu gắn với quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP tại xã Cam Tuyền: (3) Dự án Trang trại chăn nuôi heo (lợn) công nghệ cao quy mô 2.400 heo nái tại Vĩnh Khê; (4) Dự án Đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu KTQP Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, hạng mục công trình giao thông Đường vào khu tái định cư Sê Pu xã Hướng Lập)    
19 Dự thảo Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị    
20 Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
21 Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
22 Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Quảng Trị    
23
Dự thảo Nghị quyết V/v cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
24 Dự thảo Nghị quyết V/v cho ý kiến về điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045    
25 Dự thảo Nghị quyết V/v thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II    
26 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
27 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay6,698
  • Tháng hiện tại314,081
  • Tổng lượt truy cập8,461,896
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây