Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Mười Hai, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Cập nhật đến ngày 17.10.2022)

Thứ tư - 24/08/2022 04:28 1.973 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười Hai, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải bản Scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ Mười Hai, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII
<Tải bản Scan (Quyết định triệu tập mới thay thế Quyết định triệu tập ngày 23.9.2022)>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3
Thông báo về việc thay đổi thời gian kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
<Tải Thông báo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Chương trình kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
1
Báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc tại kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Dân tộc
2
Báo cáo thẩm tra của ban Văn hóa - Xã hội tại kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Văn hóa - Xã hội
3
Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
4
Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế tại kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Pháp chế
BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
1
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
  UBND tỉnh Quảng Trị
2 Công văn giải trình, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 278/HĐND-KTNS ngày 15/10/2022   UBND tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết số 272016//NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
<Tải Báo cáo>
  Sở Nông nghiệp &PTNN
4
Công văn báo cáo về việc phương án vay lại và trả nợ đối với phần vốn dư sau đấu thầu, dư dự phòng - hợp phần đường Dự án LRAMP
<Tải Công văn>
  Sở Giao thông - Vận tải
TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH
1
Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo, Đề án trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
  UBND tỉnh Quảng Trị
2
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
  UBND tỉnh Quảng Trị
3
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị (Kèm theo Đề án 168/ĐA-UBND ngày 23/9/2022)
  UBND tỉnh Quảng Trị
4
Tờ trình v/v đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2022
  UBND tỉnh Quảng Trị
5
Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh "Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
6 Tờ trình v/v điều chỉnh vốn ngân sách địa phương kế hoạch 2022 và kế hoạch 2021 kéo dài sang năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
7
Tờ trình v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
  UBND tỉnh Quảng Trị
8
Tờ trình v/v trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C
  UBND tỉnh Quảng Trị
9
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  UBND tỉnh Quảng Trị
10
Tờ trình về việc chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
11
Tờ trình về việc chấp thuận điều chỉnh phương án vay lại và trả nợ vốn vay ODA dự án "Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)" tỉnh Quảng Trị, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)
  UBND tỉnh Quảng Trị
12
Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
13
Tờ trình v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trong năm 2022
  UBND tỉnh Quảng Trị
14
Tờ trình v/v ban hành quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Qũy hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
15
Tờ trình về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Lìa, huyện Hướng Hóa đến năm 2045
  UBND tỉnh Quảng Trị
16
Tờ trình v/v thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới La Vang, huyện Hải Lăng đến năm 2045
  UBND tỉnh Quảng Trị
17
Tờ trình v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9)
  UBND tỉnh Quảng Trị
18
Tờ trình v/v thông qua Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2015
  UBND tỉnh Quảng Trị
19
Tờ trình về việc Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán kế hoạch đầu tư năm 2021 từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý
  UBND tỉnh Quảng Trị
20
Tờ trình Đề nghị Hồi đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án huy động nguồn lực thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026 (KÈM THEO ĐỀ ÁN 197)
<Tải Tờ trình>         <Tải Đề án>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
21
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà thờ liệt sĩ và Doanh trại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (giai đoạn 1)
  UBND tỉnh Quảng Trị
22
Tờ trình xin ý kiến chấp thuận về nội dung chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị" sử dụng ODA viện trợ không hoàn lại của cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
  UBND tỉnh Quảng Trị
23
Tờ trình v/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
<Tải Tờ trình>(ngày 6/10/2022)
  UBND tỉnh Quảng Trị
24
Tờ trình v/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
<Tải Tờ trình >(ngày 11/10/2022)
  UBND tỉnh Quảng Trị
25
Tờ trình v/v bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất rừng đặc dụng vào danh mục đã trình tại Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
1
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
<Tải bản Dự thảo Nghị quyết ( bản Word)>         <Tải Phụ lục (Bản Excel)>
   
2 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán kế hoạch đầu tư năm 2021 từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý    
3 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn ngân sách địa phương kế hoạch 2022 và kế hoạch 2021 kéo dài sang năm 2022    
4 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà thờ liệt sĩ và Doanh trại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (giai đoạn 1)    
5 Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn măn sông Hiếu đến Quốc lộ 9)    
6 Dự thảo Nghị quyếTham gia ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị    
7 Dự thảo Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)    
8
Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”.
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
9
Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới Lìa, huyện Hướng Hóa đến năm 2045 
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
10
Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua quy hoạch chung đô thị mới La Vang, huyện Hải Lăng đến năm 2045
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
11
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
12
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>         <Tải phụ lục (bản Word)>
   
13
Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
14
Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
15
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
16
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
17
Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng dân nhân tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
18
Dự thảo Nghị quyết  xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến  biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>         <Tải Phụ lục>
   
19
Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất,  dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trong năm 2022
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>         <Tải Phụ lục>
   
20
Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay6,685
  • Tháng hiện tại302,000
  • Tổng lượt truy cập8,449,815
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây