Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII

Thứ tư - 30/06/2021 06:34 2.860 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
 
STT Trích yếu   Cơ quan ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoach tổ chức kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII    Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Phân tổ thảo luận kỳ họp thứ 3   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 Gợi ý thảo luận tổ   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 20216-2021   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
9 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
10 Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
11 Báo cáo  tổng hợp ý kiến thảo luận tổ kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII   Thư ký kỳ  họp
BÁO CÁO CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh   Ban Văn hóa - Xã hội
2 Báo cáo hoạt động của Ban VHXH HĐND  tỉnh 6 tháng đầu năm 2021   Ban Văn hóa - Xã hội
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh   Ban Dân tộc HĐND 
4 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh   Ban Dân tộc HĐND 
5 Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026   Ban Dân tộc HĐND 
6 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh   Ban Pháp chế HĐND
7 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh   Ban Pháp chế HĐND
8 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh   Ban KInh tế - Ngân sách
9 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh   Ban KInh tế - Ngân sách
BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH
1 Tờ trình v/v thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII   UBND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021-2025   UBND tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
5 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
7 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri   UBND tỉnh Quảng Trị
9 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
10 Tờ trình sửa đổi , bổ sung Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND của HDND tỉnh về phân cấp quản lý tài sản   UBND tỉnh Quảng Trị
11 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020   UBND tỉnh Quảng Trị
12 Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
13 Tờ trình về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
14 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển loại rừng quy hoạch phòng hộ sang quy hoạch sản xuất tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong   UBND tỉnh Quảng Trị
15 Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương   UBND tỉnh Quảng Trị
16 Tờ trình về việc thông qua phương án giá bán nhà và đất ngôi nhà số 25 Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà   UBND tỉnh Quảng Trị
17 Tờ trình v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
18 Tờ trình v/v đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định múc thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Tờ trình 111/TTr-UBND ngày 13/7/2021 thay TTr số 106/TTr-UBND ngày 08/7/2021)   UBND tỉnh Quảng Trị
19 Tờ trình v/v đề nghị quyết đinh chủ trương đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
20 Tờ trình về việc chấp thuận" Kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh thông qua   UBND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA UBMTTQVN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, TÒA ÁN NHÂN DÂN, CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
1 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021   UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2021   Viện KSND tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh   TAND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021   Cục Thi hành án dân sự tỉnh
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN THAM GIA CỦA ĐẠI BIỂU
1
Nghị quyết Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu và nhiệm vụ, chủ yếu 6 tháng cuối năm năm 2021
  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
2 Nghị quyết Về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
3 Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
4 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
5 Nghị quyết Cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2021   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
6 Nghị quyết về Danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2021   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
7 Nghị quyết Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
8 Nghị quyết Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
9 Nghị quyết Phương án bán nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước tại địa chỉ 25, đường Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
10 Nghị quyết Chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 – 2020 đến hết năm 2021   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
11 Nghị quyết Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
12 Nghị quyết Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học từ năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
13 Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
14 Nghị quyết Ban hành chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay6,609
  • Tháng hiện tại313,992
  • Tổng lượt truy cập8,461,807
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây