Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến ngày 13/7/2022)

Thứ tư - 01/06/2022 04:00 2.477 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026           
                                      <Tải bản Scan>                        
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ Mười
(Có Dự kiến nội dung kỳ họp kèm theo)
<Tải bản Scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI
<Tải Chương trình>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4
Công văn về việc họp tổ đại biểu HĐND tỉnh lấy ý kiến chất vấn và tham gia các nội dung trình tại kỳ họp thứ Mười
(CÓ MẪU PHIẾU CHẤT VẤN KÈM THEO>
<Tải bản Scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023
<Tải bản Scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2022  của Hội đồng nhân dân tỉnh và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022    Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
<Tải báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5
Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thú Mười - HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải báo cáo>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6
Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022 của ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh
<Tải báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
7
Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải báo cáo thẩm tra>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
8
Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022 của ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh
<Tải báo cáo>
  Ban Văn hóa - Xã hội
9
Báo cáo thẩm tra của ban Văn hóa - Xã hội trình kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải báo cáo thẩm tra>
  Ban Văn hóa - Xã hội
10
Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022 của ban Pháp chế, HĐND tỉnh
<Tải báo cáo>
  Ban Pháp chế
11 Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế tại kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Pháp chế
12 Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022 của ban Dân tộc, HĐND tỉnh   Ban Dân tộc
13 Báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc tại kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Dân tộc
BÁO CÁO CỦA UBND, UBMTTQNV, TAND, VKSND, CỤC THADS TỈNH
1
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022
  UBND tỉnh Quảng Trị
2
Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
<Tải báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm 2022
<Tải báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
4
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
<Tải báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
5
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
<Tải báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
6
Báo cáo v/v thi hành Hiến pháp, các văn bản QPPL của các cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
<Tải báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
7
Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
<Tải báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
8
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
<Tải báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
9
Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2022
<Tải thông báo>
  UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
10
Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị 
<Tải báo cáo>
  Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
11
Báo cáo công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 06 tháng đầu năm 2022
<Tải báo cáo>
  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
12
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2022
<Tải báo cáo>
  Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị
13
Báo cáo trả lời ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười
<Tải báo cáo>
  Sở Giáo dục và Đào tạo
TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH
1
Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo, Đề án, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải Tờ trình(bản mới cập nhật ngày 07.07.2022 thay thế bản cập nhật ngày 05.07.2022)>
  UBND tỉnh Quảng Trị
2
Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
3
Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết (UBND tỉnh trình)>
  UBND tỉnh Quảng Trị
4
Tờ trình về việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
5
Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
6
Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương từ nguồn vốn thu đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý
<Tải Tờ trình (thay thế Tờ trình 135/TTr-UBND cập nhật ngày 5/7/2022)>
  UBND tỉnh Quảng Trị
7
Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
8
Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
9
Tờ trình v/v đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án khác trên địa bàn tỉnh năm 2022
  UBND tỉnh Quảng Trị
10
Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
11 Tờ trình v/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
12
Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác QLNN về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
13
 Tờ trình về việc đề nghị ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
14
Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 cho năm học 2022 - 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
15
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km63
  UBND tỉnh Quảng Trị
16
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km80+500/QL.9 - Đường Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
17
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km3+890/QL.9 - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Nguyễn Văn Tường, TP Đông Hà
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
18
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km32+870/QL.9D - đường Trần Phú, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh
  UBND tỉnh Quảng Trị
19
Tờ trình về việc đề nghị điều chuyển tài sản công
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
20
Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
21
Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết cho ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP)
<Tải Tờ trình>        <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
22
Tờ trình V/v chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và nguồn vốn trả nợ Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
23
Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý (lần 2)
  UBND tỉnh Quảng Trị
24
Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1
<Tải tờ trình>         <Tải Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
25
Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt
<Tải tờ trình>         <Tải Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
1
Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
   
2 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km80+500/QL.9 - Đường Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa    
3 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km63+400/QL.9 - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa    
4 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km3+890/Quốc lộ 9 - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Nguyễn Văn Tường, thành phố Đông Hà    
5 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km32+870/Quốc lộ 9D - Đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh    
6 Nghị quyết cho ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư PPP    
7 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn Đông Hà - Cửa Việt
<Tải bản Word>
   
8 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Hải An    
9 Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025    
10 Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý    
11 Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C    
12 Nghị quyết thông qua danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
13 Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương    
14 Nghị quyết về điều chuyển tài sản công của Sở Giao thông vận tải cho Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải và Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe phục vụ công tác giảng dạy    
15 Dự thảo Nghị quyết bổ sung dự toán thu, chi năm 2022 từ nguồn Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và Nông thôn mới    
16 Nghị quyết chấp thuận chủ trương thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án
<Tải bản Word>         <Tải Phụ lục>
   
17 Nghị quyết chủ trương chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển loại rừng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh    
18 Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản    
19 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
20 Nghị quyết tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo NQ số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016    
21 Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh    
22 Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1    
 
       
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay6,633
  • Tháng hiện tại314,016
  • Tổng lượt truy cập8,461,831
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây