Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến ngày 14/4/2022)

Thứ sáu - 04/03/2022 05:59 1.618 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026                                                                            
        <Tải bản scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (có dự kiến nội dung kèm theo) 
      <Tải bản Scan>
(Thay thế Quyết định triệu tập số 60/QĐ-HĐND ngày 23/3/2022)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Chương trình kỳ họp
<Tải Chương trình>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
1
Báo cáo thẩm tra ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh 
<Tải Báo cáo>
  ban Kinh tế - Ngân sách
2
Báo cáo thẩm tra ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh 
<Tải Báo cáo>
  ban Văn hóa - Xã hội
3
Báo cáo thẩm tra ban Pháp chế, HĐND tỉnh 
<Tải Báo cáo>
  Ban Pháp chế
 
TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA UBND TỈNH
1
Tờ trình về việc thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII
<Tải Tờ trình>
(Thay thế Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 28/3/2022)
  UBND tỉnh Quảng Trị
2
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
< Tải Tờ trình>       <Tải Dự thảo Nghị quyết>
<Tải Tờ trình điều chỉnh Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị>

 
  UBND tỉnh Quảng Trị
3
Tờ trình về việc điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
4
Tờ trình V/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
5
Tờ trình v/v Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
6
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
7
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030
<Tải Tờ trình>      <Tải Đề án>
  UBND tỉnh Quảng Trị
8
Tờ trình về việc Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý
<Tải tờ trình>    <Tải Dự thảo Nghị quyết>
<Tải Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư>
  UBND tỉnh Quảng Trị
9
Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về việc thông qua chủ trương bán nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước
  UBND tỉnh Quảng Trị
10
Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa
<Tải Tờ trình>     <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
11
Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
<Tải Tờ trình>     <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
12
Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022
<Tải Tờ trình>     <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
13
Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
<Tải Tờ trình>    <Tải Dự thảo Nghị quyết>
<Tải báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư>
  UBND tỉnh Quảng Trị
14
Tờ trình về việc Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2021 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý
<Tải Tờ trình>    <Tải Dự thảo Nghị quyết>
<Tải Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư>
  UBND tỉnh Quảng Trị
15
Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
16
Tờ trình về việc ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
17
Tờ trình về việc xin điều chỉnh nội dung tại Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSĐP do tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
18
Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9, Đoạn từ Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1A - giai đoạn 1
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH 
1
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
2
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
3
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022
<Tải Dự thảo Nghị quyết>         <Biểu mẫu kèm theo>
   
4
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
5
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
6
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2021 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
7
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh kế hoạch 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
<Tải Dự thảo Nghị quyết>      <Biểu mẫu kèm theo>
   
8
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý

<Tải Dự thảo Nghị quyết>     <Biểu mẫu kèm theo>
   
9
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2030
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
10
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết>     <Phụ lục I>    <Phụ lục II>
   
11
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
12
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
13
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
14
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
15
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương bán nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước
   
16
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh chủ và quyết định trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
<Tải Dự thảo Nghị quyết>
   
17
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022
   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay6,000
  • Tháng hiện tại313,383
  • Tổng lượt truy cập8,461,198
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây