Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 07/12/2020)

Thứ ba - 17/11/2020 02:56 4.074 0
 
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 19, HĐND TỈNH KHÓA VII
STT Trích yếu Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
(Thay thế Quyết định triệu tập số 333/QĐ-HĐND ngày 16/11/2020)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thứ 18 và 19, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Giấy mời dự họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII
(Cập nhật ngày 02/12/2020 thay thế Giấy mời số 334/GM-HĐND ngày 16/11/2020)
<tải  bản scan>
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Phiếu chất vấn
<tải bản word>
 
5 Chương trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 Phân tổ thảo luận
<tải bản scan> (cập nhật ngày 04/12/2020)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 Gợi ý thảo luận tổ
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ  ĐOÀN THƯ KÝ
 
BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của HĐND tỉnh;
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
<tải bản scan> (cập nhật ngày 06/12/2020)
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
5
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh
6 Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
7
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh
8
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII
<tải  bản scan> (cập nhật ngày 07/12/2020)
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
9 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh
10 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
11 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh
BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND TỈNH TRÌNH
1 Tờ trình V/v thông qua các Báo cáo, Tờ trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII
<tải bản scan> (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021
<tải  bản scan> (cập nhật bản mới ngày 27/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
3 V/v cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2020 và kế hoạch năm 2021
<tải bản scan mới nhất>  UBND tỉnh gửi lại ngày 04/12/2020 (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
4 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh Quảng Trị
<tải bản scan> (Cập nhật ngày 28/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
5
Báo cáo về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020
<tải bản scan> (cập nhật ngày 30/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020
<tải bản scan> (cập nhật ngày 30/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
7
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020
<tải bản scan> (cập nhật ngày 30/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII;
<tải bản scan> (cập nhật ngày 30/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
9 Báo cáo về việc thi hành Hiến pháp và các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết HĐND tỉnh năm 2020;
<tải bản scan> (cập nhật ngày 30/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
10 Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020
<tải bản scan> (cập nhật ngày 06/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
11 Tờ trình V/v đề nghị điều chỉnh Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018
<tải  bản scan> <Dự thảo Nghị quyết>  (cập nhật ngày 02/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
12 Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019
<tải bản scan> (cập nhật ngày 03/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
13 Tờ trình v/v đề nghị phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019 
<tải bản scan> (cập nhật ngày 03/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
14 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do cấp tỉnh quản lý
<tải bản scan> <BC272> <BC273> (cập nhật ngày 03/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
15
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
<tải bản scan >(cập nhật ngày 02/12/2020)
<Dự thảo Nghị quyết> (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
16 Báo cáo tình hình dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
17 Báo cáo thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và phương án phân bổ vốn năm 2021;
<tải bản scan> (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
18 Tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021
<tải bản scan> (Dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 01/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
19 Tờ trình v/v đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<tải bản scan> (Dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 25/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
20
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
<tải bản scan> (Dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 25/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
21
Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị
<tải bản scan>  (Dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
22 Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021
<tải bản scan> (Cập nhật ngày 28/11/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
23 Tờ trình v/v đề nghị đổi khóm Công thương Nghiệp thành khóm 5, thuộc thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng và đổi tên các thôn: Nam Hiếu 1, 2, 3 thuộc xã Cam Hiếu huyện Cam Lộ
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 01/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
24 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở khám chữa bệnh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 01/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
25 Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND; Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị từ năm 2013 đến năm 2020 và đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2026
<tải bản scan> (cập nhật ngày 01/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
26 Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 02/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
27 V/v báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh
<tải bản scan> (cập  nhật ngày 02/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
28 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị
<tải bản scan>  (Dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
29
Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS và THPT Cồn Tiên, hạng muc: Nhà học thực hành
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
30 Tờ trình V/v đề nghị quyết định chủ trương đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (rừng trồng) sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2020 Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
31 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương
<tải bản scan> (Dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
32 Tờ trình V/v chấp thuận chủ trương thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vào các mục đích khác để thực hiện các dự án thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
33 Báo cáo thẩm định V/v kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp
<tải bản scan>  (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
34 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS và THPT Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 08/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
35 Báo cáo thẩm định V/v kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân (đợt 3)
<tải bản scan> (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
36 Tờ trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh. Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
37 Báo cáo thẩm định V/v kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Linh (đợt 3)
<tải bản scan> (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
38 Tờ trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
39 Tờ trình quyết định điều chỉnh chủ tương đầu tư dự án: Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
40 Tờ trình V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 5) và điều chỉnh kế hoạch năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
<tải bản scan> (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
41 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
42 Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu Dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 04/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
43 Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ)
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
44 Tờ trình v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (giai đoạn 2)
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
45 Tờ trình v/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1)
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 05/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
46 Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1
<tải bản scan>  (dự thảo Nghị quyết(cập nhật ngày 06/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
47 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1
<tải bản scan> (cập nhật ngày 06/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
48 Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, TP Đông Hà (giai đoạn 2) Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
49 Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỳ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị
<tải bản scan> (dự thảo Nghị quyết) (cập nhật ngày 06/12/2020)
Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA UBMTTQVN TỈNH, TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN,
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
1 Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020
<tải bản scan> (cập nhật ngày 02/12/2020)
UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo công tác năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh
<tải bản scan> (cập nhật ngày 01/12/2020)
Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo công tác năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
<tải bản scan> (cập nhật ngày 01/12/2020)
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
4
Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng công tác năm 2021
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN THAM GIA CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH (Đang cập nhật)
1 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021 TT HĐND tỉnh
2 Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách tỉnh năm 2018 TT HĐND tỉnh
3 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh năm 2019 TT HĐND tỉnh
4 Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2021 TT HĐND tỉnh
5 Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2021 TT HĐND tỉnh
6 Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 5) và điều chỉnh vốn đầu tư năm 2020 TT HĐND tỉnh
7 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa TT HĐND tỉnh
8 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh (Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị) TT HĐND tỉnh
9 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn giai đoạn 2 TT HĐND tỉnh
10 Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị TT HĐND tỉnh
11 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Đường Trần Nguyên Hãn TT HĐND tỉnh
12 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2 TT HĐND tỉnh
13 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở khám chữa bệnh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa TT HĐND tỉnh
14 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị TT HĐND tỉnh
15 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học giai đoạn 1 TT HĐND tỉnh
16 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Trường THCS&THPT Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành TT HĐND tỉnh
17 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Trường THCS&THPT Cồn Tiên, hạng mục: Nhà học thực hành TT HĐND tỉnh
18 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị TT HĐND tỉnh
19 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Hoàn thiện hạng tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường điện Biên Phủ) TT HĐND tỉnh
20 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án Hạ tầng kỹ thuật phụ vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt TT HĐND tỉnh
21
Nghị quyết Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1
TT HĐND tỉnh
22 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương Dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà TT HĐND tỉnh
23 Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2021 TT HĐND tỉnh
24 Nghị quyết về chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác TT HĐND tỉnh
25 Nghị quyết về chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác TT HĐND tỉnh
26 Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị TT HĐND tỉnh
27 Nghị quyết quy định thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị TT HĐND tỉnh
28 Nghị quyết về sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021 TT HĐND tỉnh
29 Nghị quyết về đổi khóm Công thương Nghiệp thành khóm 5, thuộc thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng và đổi tên các thôn: Nam Hiếu 1, 2, 3 thuộc xã Cam Hiếu huyện Cam Lộ TT HĐND tỉnh
30
Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian áp dụng một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
TT HĐND tỉnh
31 Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 TT HĐND tỉnh
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1 V/v rà soát tỷ lệ dùng nước sạch, hợp vệ sinh trong dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<tải bản scan> (cập nhật ngày 01/12/2020)
Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo tình hình hoạt động Ngân hàng năm 2020, nhìn lại nhiệm kì 2015-2020, Chương trình nhiệm vụ trọng tâm 2021
<tải bản scan> (cập nhật ngày 02/12/2020)
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Trị
3 Báo cáo tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2020 tỉnh Quảng Trị
<tải bản scan> (cập nhật ngày 02/12/2020)
Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị
4 Danh sách các đơn vị có số nộp ngân sách 1 tỷ đồng trở lên (Tính đến ngày 02/12/2020) Cục thuế tỉnh Quảng Trị
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập84
  • Hôm nay10,501
  • Tháng hiện tại203,161
  • Tổng lượt truy cập8,350,976
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây