Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 21/7/2020)

Thứ tư - 17/06/2020 03:42 4.040 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH KHÓA VII
VĂN BẢN CHUNG
STT Trích yếu Cơ quan
ban hành
1 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 15 và 16 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (cập nhật ngày 04/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh
3 Giấy mời họp HĐND tỉnh kỳ 16  Thường trực HĐND tỉnh
4 Phân tổ thảo luận kỳ họp thứ 16 Thường trực HĐND tỉnh
5 Chương trình kỳ họp thứ 16 (cập ngày 21/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh
6 Gợi ý thảo luận tổ kỳ họp thứ 16 (cập nhật ngày 22/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh
7 Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ kỳ họp thứ 16, ngày 22/7/2020 Đoàn thư ký kỳ họp
     
     
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 21/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo Kết quả giám sát năm 2019 và chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 21/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 (cập nhật ngày 21/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020  (cập nhật ngày 21/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 Báo cáo kết quả giám sát các chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành (cập nhật ngày 21/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 21/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 Báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 21/7/2020) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 (cập nhật ngày 21/7/2020) Ban Pháp chế HĐND tỉnh
9 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh (cập nhật ngày 13/7/2020) Ban Pháp chê HĐND tỉnh
10 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (cập nhật ngày 21/7/2020) Ban Dân tộc HĐND tỉnh
11 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 21/7/2020) Ban Dân tộc HĐND tỉnh
12 Tờ trình Dự thảo nghị quyết Hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2023, tính đến năm 2025
<Tờ trình số 31/TTr-HĐND>
      <phụ lục>    <Tờ trình Đề án>   <Đề án >  <Đề án tiếp theo>   <Đề án tiếp theo 1>  (cập nhật ngày 16/7/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh
13 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 (cập nhật ngày 21/7/2020) Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh
14 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Ban VHXH HĐND tỉnh (cập nhật ngày 21/7/2020) Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh
15 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 (cập nhật ngày 22/7/2020) Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh
16 Báo cáo kết hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban KTNS HĐND tỉnh (cập nhật ngày 21/7/2020) Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh
17 Báo cáo kết quả giám sát tình hình quản lý, thực hiện thủ tục môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 21/7/2020) Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh
18 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 21/7/2020) Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh
19 Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 21/7/2020) Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh
     
VĂN BẢN UBND TỈNH, UBMTTQVN TỈNH, TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỤC THI HÀNH ÁN TRÌNH
1 Tờ trình V/v đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác UBND tỉnh Quảng Trị
Tờ trình v/v Dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện và chính sách đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
3 Tờ trình v/v đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Ngân hàng dữ liệu tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị <kèm dự thảo NQ> UBND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (cập nhật ngày 27/6/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
6 Tờ trình V/v thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 (cập nhật ngày 02/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
7 Tờ trình v/v Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 02/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (cập nhật ngày 04/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
9 Tờ trình v/v đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã nghỉ thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị <Số 3027 Tờ trình> <số 3026 Đề án> (cập nhật ngày 08/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
10 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 (cập nhật ngày 08/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
11 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 (cập nhật ngày 08/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
12 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 (cập nhật ngày 08/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
13 Tờ trình V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (cập nhật ngày 08/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
14 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (cập nhật ngày 09/7/2020) (dự thảo Nghị quyết) UBND tỉnh Quảng Trị
15 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 13/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
16 Tờ trình v/v đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung thu chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 14/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
17 Tờ trình v/v Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 14/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
18 Tờ trình đề nghị kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 (cập nhật ngày 16/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
19 Tờ trình v/v giải thể thôn Ngược, xã Ba Nang để chuyển giao về xã Tà Long quản lý và thành lập thôn mới với tên gọi thôn Ngược thuộc xã Tà Long, huyện Đakrông (cập nhật ngày 16/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
20 Tờ trình v/v đề nghị thông qua Nghị quyết về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 (cập nhật ngày 16/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
21 Tờ trình v/v dự thảo ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (cập nhật ngày 26/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
22 Tờ trình v/v chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sử dụng vào các mục đích khác để thực hiện các dự án phát sinh trong năm 2020 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh (cập nhật ngày 16/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
23 Tờ trình v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (cập nhật ngày 16/72020) UBND tỉnh Quảng Trị
24 Tờ trình Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển các đo thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (cập nhật ngày 21/7/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
25 Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 (cập nhật ngày 18/7/2020) Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
26 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 13/7/2020) Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
27 Báo cáo công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020 (cập nhật ngày 04/7/2020) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
28 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Trị  (cập nhật lại ngày 21/7/2020) Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Trị
     
     
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1 Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020
 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị  
2 Nghị quyết về chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
3 Nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 6 tháng cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
4 Nghị quyết quy định nội dung chi, định mức hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
5 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
6 Nghị quyết Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
7 Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
8 Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2020                                                                                                                                                                 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
9 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương    <phụ lục> Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
10 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
11 Nghị quyết Điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
12 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 02 phòng học 01 tầng, điểm trường Xa Rúc, trường mầm non Hướng Hiệp, huyện Đakrông thuộc Đề án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
13 Nghị quyết Chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 <Phụ lục> Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
15 Nghị quyết quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
16 Nghị quyết về hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 – 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
17 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã nghỉ thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
19 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập144
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm142
  • Hôm nay29,633
  • Tháng hiện tại248,609
  • Tổng lượt truy cập7,210,454
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây