Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 09/11/2020)

Thứ tư - 28/10/2020 08:49 1.816 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 18, HĐND TỈNH KHÓA VII
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
STT Trích yếu   Cơ quan ban hành
1 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thứ 18 và 19, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
Giấy mời về việc dự kỳ họp thứ mười tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Chương trình kỳ họp thứ 18 <Tải bản scan>   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
       
       
       
       
BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa VII
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh
       
       
       
TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH
1 Tờ trình V/v thông qua các Tờ trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VII
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 03/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
2 Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 30/10/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
3 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và kế hoạch 2020 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 03/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
4
 
Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020 nguồn vốn Xổ số kiến thiết
<Tải bản scan> cập nhật ngày 30/10/2020
  UBND tỉnh Quảng Trị
5 Tờ trình V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 03/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
6 Tờ trình V/v thông qua điều chỉnh địa điểm, danh mục dự án: Đất khu công nghiệp; đất năng lượng; đất ở đô thị trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016-2020) tỉnh Quảng Trị
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 03/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
7 Tờ trình V/v chấp thuận chủ trương thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vào các mục đích khác để thực hiện các dự án phát sinh trong năm 2020 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 03/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
8 Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2020
<Tải bản Scan> (cập nhật ngày 29/10/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
9 Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị và dự án: Vỉa hè các tuyến đường khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 04/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
10 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Kêng mới, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 04/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
11 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 30/10/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
12 Tờ trình V/v thông qua Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025
  <Tải bản scan> (cập nhật ngày 30/10/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
13 Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 03/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
14 V/v dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSTW năm 2021
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 06/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
15      
       
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
<Tải bản scan> <phụ lục> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020 nguồn vốn Xổ số kiến thiết
<Tải bản scan> <phụ lục> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và kế hoạch 2020 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh
<Tải bản scan> <phụ lục> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Kêng mới, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vỉa hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
9 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025
<Tải bản scan> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
10 Nghị quyết về điều chỉnh địa điểm, danh mục dự án đất khu công nghiệp; đất năng lượng; đất đô thị trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị
<Tải bản scan> <phụ lục> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
11 Nghị quyết chấp thuận chủ trương thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vào các mục đích khác để thực hiện các dự án phát sinh trong năm 2020 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh
<Tải bản scan> <phụ lục> (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
12 Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2020
<Tải bản scan>  (cập nhật ngày 09/11/2020)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
13      
       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay4,427
  • Tháng hiện tại208,281
  • Tổng lượt truy cập8,356,096
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây