Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII

Thứ tư - 28/07/2021 23:41 1.730 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026                                                                            
 <Tải bản scan> 
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Quyết đinh triệu tập kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026
<Tải bản Scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
       
BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại  kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Pháp chế
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Văn hóa - Xã hội
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Kinh tế - Ngân sách
BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA UBND TỈNH
1 Tờ trình V/v Thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dâng tỉnh khóa VIII   UBND tỉnh Quảng Trị
2 Tờ trình Về việc Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
3 Tờ trình Về việc sửa đổi Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch   UBND tỉnh Quảng Trị
4 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
5 Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
6

Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh

<Tải bản Scan Tờ trình>              <Tải bản Scan Dự thảo Nghị quyết>

<Tải Tờ trình 153/TTr-UBND ngày 20/8/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn>

  UBND tỉnh Quảng Trị
7 Tờ trình v/v Dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao   UBND tỉnh Quảng Trị
8 Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
9 Tờ trình về việc cho ý kiến đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách Trung ương năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
10

Tờ trình Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

<Tải bản Scan Tờ trình>        <Tải bản Scan Dự thảo nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
11

Tờ trình Về việc thông qua đề án Tăng cường năng lực quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025

<Tải bản Đề án>        <Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
12

Tờ trình Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2021

<Tải bản scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
13

Tờ trình Về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh

<Tải bản Tờ trình 138/TTR-UBND ngày 11/8/2021>     <Tải tờ tình 152/TTr-UBND ngày 20/8/2021>

  UBND tỉnh Quảng Trị
14
Tờ trình v/v đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
15

Tờ trình V/v đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển loại rừng quy hoạch phòng hộ sang quy hoạch sản xuất tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
16

Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhành Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị.

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
17 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026    UBND tỉnh Quảng Trị
DANH MỤC TỜ TRÌNH CÁC DỰ ÁN TRÌNH KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH KHÓA VIII QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2015 -2025
1 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị dạy học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn    
2 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
3

Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2)

<Tải bản scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
4

Tờ trình v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất Đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  UBND tỉnh Quảng Trị
5

Tờ trình v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số

  UBND tỉnh Quảng Trị
6 Tờ trình Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng Trị, Hạng mục: Nhà hiệu bộ   UBND tỉnh Quảng Trị
7 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Hạng mục: Xây mới Giảng đường đa năng Cải tạo và mở rộng Nhà hiệu bộ, Cải tạo Khối phòng học
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
8 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nhà học đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
9 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
10

Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi; Hạng mục: Xây mới Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, Nhà cầu nối và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khác

<Tải bản scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
11 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
12 Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Ba Tầng huyện Hướng Hóa   UBND tỉnh Quảng Trị
13 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
14 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công viên đường Hùng Vương
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
15 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
16

Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn

<Tải bản scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
17
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: đường giao thông liên thôn Mã lai - Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa
  UBND tỉnh Quảng Trị
18
Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mô hình điểm trung chuyển, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong
  UBND tỉnh Quảng Trị
19

Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và vùng lân cận

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
20
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
21
Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
VĂN BẢN THAM KHẢO
1

Công văn về việc làm rõ một số nội dung tại văn bản số 267/HĐND-KTNS ngày 24/8/2021 của HĐND tỉnh

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
2 Công văn về việc bổ sung làm rõ kiến nghị của ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN ĐẠI BIỂU HĐND THAM GIA
1 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Nghị quyết về Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao lập thành tích trong thi đấu   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 Nghị quyết về Chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, giai đoạn 2022-2025   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh)   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 Nghị quyết về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch mà ban hành, giai đoạn 2021-2026   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
9 Nghị quyết về Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
10 Nghị quyết về “Tăng cường năng lực quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
11 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang thiết bị dạy học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
12 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
13 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 2)   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
14 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
15 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
16 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung cấp nghề GTVT Quảng Trị, hạng mục: Nhà hiệu bộ   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
17 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Hạng mục: Xây mới Giảng đường đa năng, Cải tạo và mở rộng Nhà hiệu bộ, Cải tạo Khối phòng học   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
18 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
19 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
20 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
21 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
22 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên đường Hùng Vương   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
23 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
24 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
25 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mô hình điểm trung chuyển rác, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
26 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và vùng lân cận   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
27 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
28 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến DT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
29 Nghị quyết về Về đự án Trụ sở Công an xã Pa Tầng huyện Hướng Hóa   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
30 Nghị quyết về Về dự án Đường giao thông liên thôn Mã Lai – Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
31 Nghị quyết về Về dự án Cải tạo nhà học đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
32 Nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
33 Nghị quyết về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
34 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
35 Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
36 Nghị quyết về Chuyển loại rừng quy hoạch phòng hộ sang quy hoạch sản xuất tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
37 Nghị quyết về Danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2021
<Tải bản scan> <phụ lục>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
38 Nghị quyết về Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay4,360
  • Tháng hiện tại208,214
  • Tổng lượt truy cập8,356,029
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây