Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Hai mươi, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Cập nhật đến ngày 24.10.2023)

Thứ ba - 19/09/2023 23:12 775 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Hai mươi, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
<Tải Kế hoạch>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Hai mươi, HĐND tỉnh khóa VIII
(Có nội dung dự kiến kèm theo)

<Tải Quyết định Triệu tập>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Chương trình kỳ họp thứ Hai mươi, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Chương trình kỳ họp>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
CÁC BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Hai mươi - HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
2
Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Hai mươi - HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Văn hóa - Xã hội
3
Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Hai mươi - HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Dân tộc
BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Tờ trình về việc trình các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
<Tải Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 20/10/2023 (thay thế Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 21/9/2023)>
  UBND tỉnh Quảng Trị
1
Báo cáo đánh giá giữa kỳ và dự kiến phương án tổng thể điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
<Tải Báo cáo>
  UBND tỉnh Quảng Trị
2
Tờ trình về việc cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Ngân sách trung ương
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
3
Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
4
Tờ trình về việc phê duyệt phương án vay và trả nợ vốn vay Dự án: Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, vay vốn của cơ quan phát triển Pháp (AFD)
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
5
Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
6
Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (thay thế Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 20/9/2023)
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
7
Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
8
Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 kéo dài sáng năm 2023 và điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh (thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng)
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
9
Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
10
Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
11
Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trong năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
12
Tờ trình về việc điều chỉnh diện tích quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
13
Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
14
Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
15
Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
16
Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
  UBND tỉnh Quảng Trị
17
Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị dạy học Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn (bổ sung Nghị quyết)
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
18
Tờ trình V/v giao danh mục và mức vốn năm 2023 từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
19
Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) DA thành phần tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
20
Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị"-Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
21 Tờ trình về việc đề nghị tăng vốn đối ứng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn Đập (WB8), tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
22
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng Xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1)
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
1 Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Ngân sách Trung ương    
2 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương    
3 Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới    
4 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương    
5 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023; điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh    
6 Dự thảo Nghị quyết  giao danh mục và mức vốn năm 2023 từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2023 do ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư    
7 Dự thảo Nghị quyết về việc cam kết tăng vốn đối ứng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Trị    
8 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư Dự án: Tuyến đường kết nối  Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1    
9 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng  xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (Giai đoạn 1)    
10 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trang thiết bị dạy học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tại Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 30/8/2021)    
11 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế Quảng Trị sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia về gia hạn thời gian thực hiện Dự án    
12 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị, 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
13 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị     
14 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị    
15 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: " Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị" - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị    
16 Dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trong năm 2023    
17 Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển loại rừng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh    
18 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030    
19 Dự thảo Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
20 Dự thảo Nghị quyết về chấp thuận phương án vay và trả nợ vốn vay Dự án Phát triển đô thị ven biển miền trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà vay vốn của cơ quan Phát triển Pháp (AFD)    
 
 
   
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay10,701
  • Tháng hiện tại203,361
  • Tổng lượt truy cập8,351,176
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây