Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến ngày 07.12.2023)

Thứ năm - 02/11/2023 09:44 2.132 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
<Tải Kế hoạch>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII
               (Có nội dung dự kiến kèm theo)
<Tải Quyết định triệu tập>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3
Chương trình kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Chương trình kỳ họp>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4
Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2024
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5
Tờ trình về danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tờ trình số 389 ngày 04/12/2023 thay thế Tờ trình số 367 ngày 20/11/2023)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
CÁC BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của HĐND tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026    Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa VIII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và dự kiến chương trình công tác năm 2024 của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh   Ban Văn hóa-Xã hội
6 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Văn hóa-Xã hội
7 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và dự kiến chương trình công tác năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh   Ban Dân tộc
8 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Dân tộc
9 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và dự kiến chương trình công tác năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh   Ban Pháp Chế
10
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
<Báo cáo thẩm tra về Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026>
<Báo cáo thẩm tra về Tờ trình về việc bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026>
  Ban Pháp chế
11 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và dự kiến chương trình công tác năm 2024 của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh   Ban Kinh tế-Ngân sách
12 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Kinh tế-Ngân sách
13 Báo cáo thẩm tra bổ sung của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa VIII   Ban Kinh tế-Ngân sách
BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1
Tờ trình về việc trình các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tờ trình số 224 ngày 27/11/2023 thay cho Tờ trình số 223 ngày 24/11/2023)
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền năm 2023   UBND tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo tình hình KTXH, QPAN năm 2023, kế hoạch năm 2024 (ngày 29/11/2023: Bổ sung Công văn về việc Báo cáo cập nhật số liệu)
  UBND tỉnh Quảng Trị
4 Công văn V/v Báo cáo bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
5
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024
  UBND tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
7 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024   UBND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo về kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026   UBND tỉnh Quảng Trị
9 Báo cáo về Kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2024 (Ngày 05/12/2023 bổ sung phụ lục kèm theo Kế hoạch số 220)   UBND tỉnh Quảng Trị
10   UBND tỉnh Quảng Trị
11
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
  UBND tỉnh Quảng Trị
12 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023   UBND tỉnh Quảng Trị
13
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; nhiệm vụ giải pháp năm 2024
  UBND tỉnh Quảng Trị
14
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
  UBND tỉnh Quảng Trị
15 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023   UBND tỉnh Quảng Trị
16 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026   UBND tỉnh Quảng Trị
17 Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
18 Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững   UBND tỉnh Quảng Trị
19
Tờ trình V/v hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
20
Tờ trình V/v giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý (Tờ trình số 222 ngày 24/11/2023 thay cho Tờ trình số 213 ngày 19/11/2023)
  UBND tỉnh Quảng Trị
21
Tờ trình V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
22 Tờ trình V/v trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác (Ngày 30/11/2023: Bổ sung Công văn V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 19/11/2023)   UBND tỉnh Quảng Trị
23 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khi lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2026   UBND tỉnh Quảng Trị
24
Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
  UBND tỉnh Quảng Trị
25 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
26
Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>     <Tải Dự thảo Nghị Quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
27
Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
<Tải Tờ trình>     <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
28 Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi   UBND tỉnh Quảng Trị
29 Tờ trình đề nghị bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
30
Tờ trình về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024 (Tờ trình số 229 ngày 30/11/2023 thay cho Tờ trình số 207 ngày 19/11/2023)
<Tải Tờ trình>     <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
31 Tờ trình V/v giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026   UBND tỉnh Quảng Trị
32 Tờ trình V/v miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026   UBND tỉnh Quảng Trị
33 Tờ trình V/v miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026   UBND tỉnh Quảng Trị
34 Tờ trình V/v giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026   UBND tỉnh Quảng Trị
35 Tờ trình về việc thông qua quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050   UBND tỉnh Quảng Trị
36 Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
37
Tờ tình V/v đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Ngày 04/12/2023 bổ sung công văn về việc bổ sung nội dung tại Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 21/11/2023)
<Tải Tờ trình>     <Tải Dự thảo Nghị Quyết>     <Tải Công văn>
  UBND tỉnh Quảng Trị
38 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương   UBND tỉnh Quảng Trị
39 Tờ trình về đề xuất chủ trương xây dựng tuyến kết nối từ cổng phụ Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang đến cụm công nghiệp Hải Lệ và Bãi đổ xe số 01 theo quy hoạch đô thị La Vang   UBND tỉnh Quảng Trị
40
Tờ trình về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kho lưu hàng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đội trinh sát đặc nhiệm thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị
  UBND tỉnh Quảng Trị
41 Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
42 Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, câng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị   UBND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH  
1
Báo cáo phục vụ thẩm tra nội dung kỳ họp thứ 21   
                                                                      <Tải Báo cáo>                                                                     
  Sở Y tế
2
Báo cáo tình hình giáo dục đào tạo năm 2023, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm 2024
<Tải Báo cáo>
  Sở Giáo dục và đào tạo
3
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và chính sách dân tộc năm 2023 nhiệm vụ năm 2024
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4
Báo cáo về công tác cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
  Sở Nội vụ
BÁO CÁO CỦA UBMTTQVN TỈNH, TAND TỈNH, VKSND TỈNH, CỤC THADS TỈNH
1
Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023
  UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
2
Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị (Số liệu tính từ 01/10/2022 - 30/9/2023)
  Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2023 tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII
  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
4
Báo cáo kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023
<Tải Báo cáo>
  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị
TÀI LIỆU SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG GIỮA NHIỆM KỲ 2021 - 2026
1 Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND tỉnh, Khóa VIII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND tỉnh   UBND tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Có Phụ lục kèm theo)   Ban Văn hóa - Xã hội
4 Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh   Ban Dân tộc
5 Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh   Ban Pháp chế
6 Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh   Ban Kinh tế - Ngân sách
7 Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tỉnh   Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh   Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
1 Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông: Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và ông Lê Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Công thương    
2 Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông : Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh    
3 Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông : Trần Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường    
4 Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu    
5
Dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024      
<Tải Dự thảo Nghị Quyết>
   
6 Dự thảo Nghị quyết về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý    
7 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh  chủ trương đầu tư dự án sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị    
8 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, câng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị    
9 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị    
10 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND tỉnh    
11 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối từ cổng phụ Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang đến cụm công nghiệp Hải Lệ và Bãi đổ xe số 01 theo quy hoạch đô thị La Vang    
12 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kho lưu hàng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đội trinh sát đặc nhiệm thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị    
13 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương    
14 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương    
15 Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024    
16 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
17 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị    
18 Dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2024    
19 Dự thảo Nghị quyết về Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh năm 2022    
20 Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024    
21 Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024    
22 Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác    
23 Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng  để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh     
24 Dự thảo Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
25 Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh    
26 Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi    
27 Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững    
28 Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2026    
29 Dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
30 Dự thảo Nghị quyết về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024    
31 Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2024    
32 Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050    
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay4,591
  • Tháng hiện tại208,445
  • Tổng lượt truy cập8,356,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây