HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với thành viên tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thứ bảy - 29/06/2024 10:55 112 0
Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 và các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thành lập và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; chiều ngày 28/6/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với thành viên tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nghị quyết quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và một số chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cở sở
tttcs1
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết
 
Nội dung cụ thể như sau:
Mỗi thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tương ứng Quảng Trị hiện có 799 thôn, tổ dân phố sẽ thành lập 799 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Đối với thôn thuộc xã có dưới 350 hộ gia đình: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bố trí 03 thành viên gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên; Từ 350 hộ gia đình trở lên, cứ tăng thêm 150 hộ gia đình thì Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được tăng thêm 01 thành viên nhưng không được vượt quá 05 thành viên. Đối với tổ dân phố thuộc phường, thị trấn có dưới 500 hộ gia đình: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bố trí 03 thành viên gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên; Từ 500 hộ gia đình trở lên, cứ tăng thêm 150 hộ gia đình thì Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được tăng thêm 01 thành viên nhưng không được vượt quá 06 thành viên.

Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng: Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: 1.180.000 đồng/tháng; Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: 1.090.000 đồng/tháng; Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: 1.000.000 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế: Mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có nguyện vọng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong từng giai đoạn do Chính phủ quy định ngoài tỉ lệ phần trăm đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức 10%. Mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế: Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. Những trường hợp đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hoặc không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì không được hỗ trợ.

Các chế độ hỗ trợ khác theo quy định: Khi có quyết định triệu tập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự hoặc tuần tra đêm theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt từ 22 giờ đêm hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau thì được bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ca; nhưng không quá 10 ca/tháng. Khi thực hiện nhiệm vụ trong các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết (không được bố trí nghỉ bù) hoặc thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng 200% x (mức hỗ trợ hàng tháng/30 ngày). Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm bằng 20% x (mức tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng/30 ngày). Hỗ trợ thanh toán 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày theo mức 50.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế bị ốm đau, tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Trợ cấp đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y mà suy giảm khả năng lao động từ 05% trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp được quy định như sau: Suy giảm 05% khả năng lao động thì được hưởng 9.000.000 đồng và sau đó cứ suy giảm thêm 01% thì được hưởng thêm 900.000 đồng.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ được trợ cấp mai táng phí bằng mức 18.000.000 đồng; thân nhân được trợ cấp tiền tuất một lần tính theo số năm tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức hỗ trợ hàng tháng được hưởng. Thời gian công tác để tính trợ cấp tiền tuất một lần được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 (nửa) năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm công tác.


Chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách; Bảo vệ dân phố; Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thôi việc do dôi dư: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng thôi việc do dôi dư trong quá trình kiện toàn, chuyển tiếp khi thực hiện Nghị quyết này được hưởng trợ cấp một lần tính theo số năm công tác, cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng đối với từng lực lượng. Thời gian công tác để tính hỗ trợ được tính theo năm (đủ 12 tháng); nếu tổng thời gian công tác có tháng lẻ thì từ dưới 03 tháng trở xuống không tính, từ 03 tháng đến đủ 06 tháng được tính 1/2 (nửa) năm, từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính 01 năm.
 
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 để tiến hành tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt với toàn quốc theo Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 232/KH-BCA-V01 ngày 08/5/2024 của Bộ Công an.
 
tttcs2
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm việc với Công an tỉnh
 
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, đấu tranh giữ gìn đạo lý, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nược để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trách nhiệm của đội ngũ những người tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở là rất lớn, mặt khác những vấn đề đặt ra sau khi sắp xếp, sát nhập các thôn, tổ dân phố thì công việc nhiều, địa bàn rộng do đó muốn phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, phát huy hiệu quả của Tổ an ninh, trật tự ở cơ sở cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, sớm triển khai, thực hiện Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với thành viên tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; triển khai ra quân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở vào ngày 01/7/2024 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an.

Hai là, cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là tại những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; Sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân và các tổ chức tự quản tại địa phương trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP, ngày 31/7/1998 của Chính phủ, về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, về phòng chống ma túy, mại dâm; phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; các đề án về phòng, chống tội phạm; các kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm trong trường học, trong công nhân viên chức... Phát hiện, xử lý kịp thời các "điểm nóng" từ cơ sở, không để phát triển thành vụ việc lớn, phức tạp. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở vững mạnh; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức. Xây dựng thực hiện các mô hình liên kết bảo vệ an ninh, trật tự thích hợp với từng địa bàn, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác xây dựng lối sống lành mạnh ở cơ sở.

Bốn là, tăng cường lực lượng chiến đấu cho cơ sở, bố trí cán bộ trực tiếp thực hiện vận động quần chúng và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Cần có kế hoạch ưu tiên tăng cường, bổ sung đủ biên chế cho lực lượng Công an ở cơ sở và bố trí phù hợp với từng loại địa bàn; bảo đảm tính ổn định lâu dài, khi thật cần thiết mới luân chuyển sang địa bàn khác. Chuyên môn hóa lực lượng Công an cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở. Đồng thời củng cố, tăng cường các lực lượng khác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo các quy định hiện hành.

Năm là, tăng cường các điều kiện làm việc, trang bị phương tiện phù hợp với thực tế chiến đấu ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Công an và các lực lượng khác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Các đơn vị chủ quản cấp trên và chính quyền cơ sở cần quan tâm bố trí trụ sở làm việc cho Công an cơ sở và các lực lượng khác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn./.
Bài, ảnh: Phạm Văn Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 75 trong 15 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 15 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay7,488
  • Tháng hiện tại314,871
  • Tổng lượt truy cập8,462,686
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây