Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Thứ năm - 02/07/2020 04:47 959 0
Chủ động, sáng tạo, chuyên sâu, chuyên nghiệp, xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh vững mạnh, toàn diện
 
Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025:
Đó là một trong những nội dung chính trong chủ đề của Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được tổ chức vào ngày 30/6/2020 vừa qua. Đại hội có sự tham dự của 25/26 đảng viên của Đảng bộ đã tập trung đánh giá các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, và ban hành Nghị quyết Đảng bộ và bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí.
          Triển khai các đồng bộ các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ chính trị
Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nhiều luật chuyên ngành được ban hành mới, nhiều chủ trương quan trọng, mang tính đột phá của Đảng được triển khai thực hiện, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, phục vụ và tổ chức thành công 16 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 206 Nghị quyết về chính sách địa phương quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, pháp chế. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh đã có một bước tiến rõ nét trong công tác tổ chức, điều hành kỳ họp, thực hiện tích cực việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan HĐND tỉnh và là một trong những tỉnh đầu tiên tiên phong trong tổ chức “kỳ họp không giấy”, các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp bằng hình thức bấm nút. Tổ chức 45 phiên họp Thường trực HĐND định kỳ để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp nhằm kịp thời giải quyết các vấn dề giữa hai kỳ họp. Nội dung tập trung chủ yếu về phí, điều chỉnh các bảng giá các loại đất, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư…Bên cạnh đó, các chuyên đề giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó nổi bật là giám sát về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất; giám sát công tác thu ngân sách, qua giám sát đã xác định một số nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, một số hạn chế khó khăn trong công tác giao dự toán thu, thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo, tham mưu tiếp công dân trên 246 lượt/206 người/123 vụ việc đảm bảo kịp thời xử lý kịp thời. Việc tổ chức theo dõi hồ sơ đơn thư, khiếu nại, tố cáo đi vào nề nếp, đảm bảo quy trình pháp lý. Đối với một số vụ việc phức tạp kéo dài, đã tổ chức đối thoại với các cơ quan để tìm giải pháp giải quyết dứt điểm.
 
img 0173

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng cũng đã tập trung để tổ chức thành công các hoạt động khác tại cơ quan HĐND như Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016, Hội nghị Giao ban Bắc Trung bộ, các hoạt động tọa đàm, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với HĐND hai tỉnh Savanakhet, Salavan, nước CHDCND Lào. Tổ chức thực hiện sáng kiến Dân chấm điển M.Score và Dự án Công khai minh bạch trong quản lý ngân sách có sự tham gia của người dân, qua đó đã tăng cường hơn nữa vai trò, vị trí của HĐND tỉnh, giúp HĐND và đại biểu HĐND thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát, quyết định các chính sách nhằm thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách. Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh đi hoạt động tích cực, là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền về các hoạt động HĐND và cung cấp kịp thời thông tin cho hoạt động tác nghiệp của đại biểu HĐND tỉnh. Ngoài ra, cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu, sửa đổi các quy chế, quy định về các hoạt động của HĐND tỉnh để triển khai ứng dụng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.
 
img 0196

 
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng
Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chủ trương chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng, xử lý. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đã thực hiện phê duyệt quy hoạch BCH Tỉnh Đảng bộ đối với 05 đồng chí; quy hoạch lãnh đạo các Ban HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ cũng đã thực hiện các thủ tục để kết nạp 03 đoàn viên, đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, gắn với việc các Chi bộ tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ và tự kiểm tra của đảng viên. Đảng bộ đã tích cực tìm các giải pháp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác thi đua khen thưởng trong cơ quan” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp và có chất lượng. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được tích cực thực hiện, tăng cường ban hành các Quy chế, quy định để quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí tại cơ quan. Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan được chú trọng, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết trong nội bộ cơ quan.
Tiếp tục đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới để xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện
Tại Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, không khí thảo luận sôi nổi, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh bên cạnh tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như công tác lãnh đạo có khi chưa thực hiện đúng tiến độ, chương trình kế hoạch đề ra. Nhận thức về Đảng và trách nhiệm đảng viên trong thực hiện phê bình, tự phê bình còn có những hạn chế nhất định; còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy chưa tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra, còn lúng túng, đơn giản về phương pháp. Hoạt động của tổ chức đoàn thể có lúc còn hình thức, tổ chức thực hiện theo yêu cầu, nhiệm vụ kế hoạch còn ít. Phát biểu tại Đại hội, các đảng viên cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng ủy Văn phòng cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển Đảng, nhất là quan tâm tạo điều kiện để giới thiệu các đảng viên công tác lâu năm ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tạo điều kiện phát triển nguồn cán bộ dân cử tại cơ quan; Tăng cường công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan Văn phòng.
 
img 0169
 
 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao báo cáo chính trị của Đại hội đã sát đúng với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Đảng bộ đã nhìn thẳng vào những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế, khó khăn trong công tác và xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, ưu tiên tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chú trọng quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy khóa mới cần nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên để theo dõi, chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhận được sự đồng tình của 100% đảng viên tham dự. Trong đó, Nghị quyết Đại hội đã xác định những chỉ tiêu cụ thể như: Giữ vững Đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 02 Chi bộ luôn đạt Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên, cán bộ, công chức được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên, cán bộ, công chức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
11

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy khóa mới 2020-2025 gồm 07 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và phát triển. Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng HĐND giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Các Ủy viên Đảng ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Khởi, Trưởng ban Pháp chế; Hồ Quốc Hương, Phó trưởng Ban Dân tộc; Đặng Mai Nhi, Phó Chánh Văn phòng; Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Hành chính – Quản Trị; Nguyễn Minh Sơn, Phó trưởng Phòng Tổng hợp./.
 
                                                                            Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay10,959
  • Tháng hiện tại306,274
  • Tổng lượt truy cập8,454,089
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây