Hướng đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ hai - 21/12/2020 22:12 3.947 0
Một số mốc thời gian quan trọng
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xác định ngày bầu cử toàn quốc vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Hướng đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp các mốc thời gian quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử, cụ thể như sau:

MỘT SỐ CÔNG VIỆC VÀ MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

Nội dung các bước tiến hành công việc bầu cử Chậm nhất trước ngày bầu cử Ngày chậm nhất trước ngày bầu cử 23/5/2021 Luật Bầu cử năm 2015
1 Công bố ngày bầu cử (chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử). 115 ngày 28/01/2021 (Thứ 5) Điều 5
2 Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội. 105 ngày 07/02/2021 (Chủ nhật) Điều 7, 8
3 Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố, Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 105 ngày 07/02/2021 (Chủ nhật) Điều 9
4 UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã và thành phố; UBND xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử 105 ngày 07/02/2021 (Chủ nhật) Điều 22
5 - UBTWMTTQVN tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 95 ngày 17/02/2021 (Thứ 4) Khoản 1, Điều 38
6 - UBMTTQVN cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 95 ngày 17/02/2021 (Thứ 4) Khoản 1, Điều 39 và Điều 50
Thường trực HĐND các cấp căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất để điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND (Điều chỉnh lần thứ Nhất)

90 ngày


22/02/2021 (Thứ 2)


Điều 51
8 Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử
80 ngày

04/3/2021 (Thứ 5)

Điều 10
9 Ủy ban bầu cử ở các cấp ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 80 ngày 04/3/2021 (Thứ 5) Điều 10
10 UBND tỉnh thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử 70 ngày 14/3/2021 (Chủ nhật) Khoản 1, Điều 24
11 UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp mình Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBHĐND 70 ngày 14/3/2021 (Chủ nhật) Khoản 2, Điều 24
12 Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử. 70 ngày 14/3/2021 (Chủ nhật) Điều 36
13 UBTWMTTQVN tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai 65 ngày 19/3/2021 (Thứ 6) Khoản 1, Điều 43
14 UBMTTQ cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai 65 ngày 19/3/2021 (Thứ 6) Khoản 1, Điều 44 và
Điều 53
15 Điều chỉnh lần 2 55 ngày   29/3/2021 (Thứ 2) Điều 47
16

Thành lập Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu

50 ngày 03/4/2021 (Thứ 7) Điều 25
17

Niêm yết danh sách cử tri (chậm nhất 40 ngày); Tiến hành xong việc xác minh và trả lời về các vụ việc cử tri nêu lên đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

40 ngày 13/4/2021 (Thứ 3) Điều 32: Khoản 4
Điều 46, Điều 55
18 UBTWMTTQVN tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba 35 ngày 18/4/2021 (Chủ nhật) Khoản 1, Điều 43
19

UBMTTQ cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

35 ngày 18/4/2021 (Chủ nhật) Khoản 1, Điều 49
và Điều 56
20

Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

30 ngày 23/4/2021 (Thứ 6) Khoản 3,
Điều 49
21

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh gửi đến Ủy ban bầu cử ở tỉnh biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương.

30 ngày 23/4/2021 (Thứ 6) Khoản 3, Điều 56
22

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phải gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp; Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phải gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

30 ngày 23/4/2021 (Thứ 6)  
23 Ủy ban bầu cử phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử. 25 ngày 28/4/2016 (Thứ 4) Khoản 2, Điều 58
24

Ủy ban bầu cử ở tỉnh phải công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia.

20 ngày 03/5/2021 (Thứ 2) Khoản 7, Điều 57
25 Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu. 20 ngày 03/5/2021 (Thứ 2) Điều 59
26 Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ   22/05/2021 - 7 giờ sáng Điều 64
27 Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. 10 ngày trước ngày bầu cử 13/5/2021 (Thứ 5) Điều 70
28

Ngày Bầu cử 23/5/2021, Chủ Nhật

  23/5/2021 Chủ Nhật  
29

Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình

10 ngày 03/6/2021 Khoản 2, Điều 86
30

Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội20 ngày
13/6/2021 Khoản 1, Điều 86
                 
                                                                                                                                       Phạm Văn Phúc (Tổng hợp)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay11,130
  • Tháng hiện tại306,445
  • Tổng lượt truy cập8,454,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây