Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba - 25/08/2020 23:41 2.438 0
(Quangtri.gov.vn) Sau 2 ngày làm việc 24 và 25/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ  quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

 

viewimage

Ra mắt Ban chấp hành Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020


Dự đại hội có các đồng chí: Lê Quang Tùng, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng 269 đại biểu đại diện cho gần 5.000 đảng viên của Đảng bộ Khối dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các cấp ủy trong Đảng bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Khối tham mưu và triển khai thực hiện đạt kết quả cao về nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trình bày tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là sau khi hợp nhất, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã sớm khắc phục khó khăn, cộng đồng trách nhiệm, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Các tổ chức cơ sở đảng các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đồng thời, chủ động phối hợp tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, các đề án, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng, hàng năm. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện chương trình cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ… Nhờ đó, kinh tế toàn tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,16%, tăng cao hơn bình quân chung của cả nước; các loại hình doanh nghiệp có bước phát triển; kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, đóng góp gần 60% GDP của tỉnh, tạo việc làm cho nhiều lao động; các chỉ tiêu văn hóa-xã hội luôn giữ vị trí top đầu trong cả nước; quốc phòng- an ninh được giữ vững; cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tiến bộ.

25820webqtdhbophieu


Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Đại hội xác định: Xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao để ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực. Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, “Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương - Đổi mới ”. Nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

25820webqtdhtcanh


Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ những thành tựu đạt được, hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra biện pháp khắc phục một cách có hiệu quả trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới, sáng tạo, đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan và doanh nghiệp; góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.

25820webqtdhtung


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cho rằng, với trọng trách trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các doanh nghiệp, Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế tổ chức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác đảng; khơi dậy được nhiệt huyết cống hiến, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân trong thực hiện nhiêm vụ chính trị. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Đảng bộ Khối phải xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động thật sự phù hợp, sáng tạo, để ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của Đảng bộ trong tình hình mới. Trước mắt là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020, chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế- xã hội, tạo cơ sở vững chắc để Đảng bộ tỉnh bước vào nhiệm kỳ đại hội mới. Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn với xây dựng ngành mạnh, cơ quan mạnh, doanh nghiệp mạnh. Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để mỗi tổ chức đảng phải thực sự là một điển hình về đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, xây dựng môi trường đổi mới, liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; môi trường khởi nghiệp trong các doanh nghiệp; thực hiện văn hóa doanh nghiệp thực chất, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân; nâng cao vai trò của tổ chức đảng tại các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc…

25820webqtchiataydh

Chú thích: Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa I không tái cử.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quangtri.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay10,736
  • Tháng hiện tại306,051
  • Tổng lượt truy cập8,453,866
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây