Kết quả nổi bật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022

Thứ ba - 20/12/2022 23:16 757 0
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, HĐND tỉnh ngày càng phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
 
img 0037

Trong năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 08 kỳ họp và ban hành các nghị quyết quan trọng về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các cơ chế, chính sách địa phương trên một số lĩnh vực. Những quyết sách của HĐND tỉnh đã góp phần đưa nền kinh tế tỉnh nhà vượt qua những khó khăn thách thức và từng bước phục hồi, phát triển. Năm 2022 tốc độ tăng trưởng (GRDP) ước tăng 7,17%/KH 6,5-7%) vượt kế hoạch đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt 62,83 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,17% đạt 100% kế hoạch; tạo việc làm mới cho 15.658/12.000 lao động; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.520,5/KH 4.150 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh; đời sống đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.
 
image001


Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND và các ngành chức năng. Những nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, thảo luận tại tổ được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp thành các nhóm vấn đề. Với tinh thần dân chủ, tập trung, trách nhiệm, đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung cho hoạt động chất vấn và thảo luận, góp phần tạo nên thành công của các kỳ họp. Nội dung giải trình trả lời chất vấn của các sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh cơ bản đầy đủ, rõ ràng, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, có tiếp thu ý kiến góp ý và đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục những tồn tại hạn chế.
 
dien gio 1


Trong năm, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 12 chuyên đề, trong đó Thường trực 02 chuyên đề; Ban Văn hóa - Xã hội 02 chuyên đề; Ban Kinh tế - Ngân sách 03 chuyên đề; Ban Pháp Chế 01 chuyên đề; Ban dân tộc 04 chuyên đề. Các hoạt động giám sát được triển khai đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo tiến độ nội dung yêu cầu. Các báo cáo giám sát đã chỉ ra những bất cập, khó khăn, hạn chế, khuyết điểm của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách và đưa ra các kiến nghị phù hợp, thiết thực.
 
img 0113


Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo giải quyết đạt 92%. Công tác tiếp công dân tiếp tục được quan tâm, trong năm Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp dân với 66 lượt/23 người/22 vụ việc, trong đó 08 vụ việc kéo dài nhiều năm liên quan đến lĩnh vực đất đai; tiếp nhận 78 đơn, trong đó chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, trả lời và hướng dẫn công dân 50 đơn, lưu 28 đơn theo quy định. Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng hơn so với năm 2021, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách người có công.
 
image003


Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, liên hệ chặt chẽ, tiếp xúc với cử tri, thu thập thông tin, báo cáo với cử tri về hoạt động của HĐND tại các kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại 68 điểm với hơn 2.300 cử tri tham dự. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trước và sau kỳ họp. Qua các cuộc tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh giữ được mối liên hệ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri, thể hiện vai trò người đại biểu dân cử thông qua việc thu thập và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
 
img 0056


Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh ngày càng được đổi mới về hình thức, nâng cao về chất lượng, trong năm đã tổ chức 15 phiên họp để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền giữ hai kỳ họp HĐND tỉnh. Sau phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận để đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 108 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trong đó có 06 nghị quyết, 04 quyết định, 07 kết luận, 10 báo cáo, 8 công văn và 35 văn bản khác.
 
img 0228


Cùng với các hoạt động chuyên môn, công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm. Các hoạt động của HĐND tỉnh được Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh cập kịp thời, trung thực, khách quan và đảm bảo thời gian quy định. Ngoài ra, để đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, Thường trực và các ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị như Báo Đại biểu Nhân Dân, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để xây dựng chuyên mục Đại biểu dân cử với tri trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.
 
tiep cong dan 2


Nhìn chung, năm 2022, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra. Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành được phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân; hoạt động giám sát được chú trọng triển khai; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Mối liên hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được tăng cường. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh và cá nhân mỗi đại biểu HĐND tỉnh không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

hdnd


Bên cạnh những kết quả đã đạt, hoạt động của HĐND tỉnh được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp của UBND tỉnh, các sở, ngành địa phương có nội dung còn chậm so với thời gian quy định; một số tờ trình, đề án mặc dù đã chuẩn bị chu đáo nhưng tính khả thi chưa cao; vẫn còn một số đại biểu chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu trước kỳ họp và còn tình trạng nể nang, ngại va chạm nên chưa chủ động tham gia phát biểu ý kiến chất vấn, thảo luận tại hội trường. Hoạt động giám sát chuyên đề của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị ứng cử chưa được quan tâm, chú trọng.

 
be mac ky 14 b

Phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những khó khăn hạn chế trong năm 2022, năm 2023 HĐND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công các Kỳ họp thường lệ, chuyên đề của HĐND tỉnh sâu, chuyên nghiệp. Thực hiện tốt hoạt động giám sát tại các kỳ họp và giám sát các chuyên đề theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ theo luật định và xem xét, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật. Tham gia và thực hiện các chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tại địa phương, các chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương ./.
Tin, ảnh: Mai Linh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay12,068
  • Tháng hiện tại309,846
  • Tổng lượt truy cập8,457,661
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây